Polityka prywatności

Drogi użytkowniku!

       Przeczytany przez Państwa dokument to polityka prywatności serwisu oesce.pl, zwanego dalej serwisem, dostępnego pod adresem https://www.oesce.pl. Właścicielem i operatorem serwisu jest Biuro Konstrukcyjne Technologii Innowacyjnych OESCE Sp. z o.o.
zwaną dalej Administratorem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz cookies, które są wykorzystywane przez nasz serwis.

Informacje na temat polityki cookies. 

      Niniejsza Polityka Plików Cookie wyjaśnia czym są pliki cookie i jak ich używamy. Powinieneś zapoznać się z tą polityką, aby zrozumieć, czym są pliki cookie, jak ich używamy, jakiego rodzaju pliki cookie używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie oraz jak te informacje są wykorzystywane i jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy, przechowujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę na Deklarację Cookie na naszej stronie internetowej.
Więcej informacji na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
Państwa zgoda odnosi się do następujących domen: www.oesce.pl.

 Czym są pliki cookie.

      Nasza strona internetowa, jak większość stron internetowych, używa tzw. cookies. Są to małe pliki, które są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itp.), między innymi po to, aby umożliwić Państwu korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej. Pliki Cookie nie powodują żadnych zmian w ustawieniach urządzenia. Co więcej, można je w każdej chwili usunąć – korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki internetowej. Korzystając z tych opcji można również zablokować korzystanie z plików cookies w przyszłości. W niniejszym Serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu: zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystyk,. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie, w tym jak wyłączyć ich używanie w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się o tym, naciskając klawisz F1 w swojej przeglądarce.

Kontaktowanie się z Administratorem.

Jeśli chciałbyś zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, napisz do nas na adres kontakt@oesce.pl.

Privacy policy

Dear user!

The document you read is the privacy policy of the oesce.pl website, hereinafter referred to as the site, available at https://www.oesce.pl  The owner and operator of the website is Biuro Konstrukcyjne Technologii Innowacyjnych OESCE Sp. z o. o.
hereinafter referred to as the Administrator. Below we present the most important information about the rules of processing your personal data by us and the cookies that are used by our Website.

Information about the cookie policy. 

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use, i.e. the information we collect through cookies and how this information is used and how to control your cookie preferences. For more information on how we use, store and store your personal information, see our Privacy Policy.
You can change or withdraw your consent to the Cookie Declaration on our website at any time.
Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal information in our Privacy Policy.
Your consent applies to the following domains: www.oesce.pl.

 What are cookies.

Our website, like most websites, uses so-called cookies. These are small files that are stored in the memory of your device (computer, phone, etc.), among other things, to enable you to use all the functionalities of the Website. Cookie files do not cause any changes in device settings. Moreover, you can delete them at any time – using the appropriate options of your browser. By using these options you can also block the use of cookies in the future. In this Service, cookies are used for the purposes of: remembering information about your session, statistics,. To learn how to manage cookies, including how to disable their use in your browser, you can use the help file of your browser. You can find out about this by pressing the F1 key in your browser.

Contacting the Administrator

If you would like to ask about something related to our Privacy Policy, please write to kontakt@oesce.pl